ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τις θέσεις


Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (jcb και γκρέιντερ) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41, παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) και του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ: 102/τ.Α’/12-6-2018).

3. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Ά/12-3-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ: 85/τ.Α’/11/4/2012) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41, παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015).

5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020(ΦΕΚ 27/τ.Α/7-2-2020)

6. Την με αριθ. 85/26-5-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

7. Την υπ΄ αριθμ. 86486/15-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΘΞΟΡ1Φ-4ΔΓ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2146/τ.Β΄/26-9-2011).

9. Το γεγονός ότι από την ανακοίνωση 7726/26-06-2020 για πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου δεν υπάρχει καμία αίτηση ενδιαφερόμενου.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2)ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου jcb και γκρέιντερ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες όπως φαίνεται παρακάτω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο ,Διεύθυνση, τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).

2.Φωτοτυπία ταυτότητας

3.Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

4.Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.

5.Ιατρική βεβαίωση που αποδεικνύει την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

6.Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.

7. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

  • - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
  • - Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ(Ιθαγένεια ,ηλικία διορισμού , υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση ,έλλειψη κωλύματος πρόσληψης, λόγω ποινικής καταδίκης).

9.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία (Άστρος) και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Τ.Κ. 220 01 Άστρος Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κ. Πουλημένου Ανθούλα, τηλ. επικοινωνίας: 27553-60122.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από Τετάρτη 22/07/2020 μέχρι και Πέμπτη 30/07/2020.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια. όπως ισχύουν την ημέρα έκδοσης της προκήρυξης.

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο κατάστημα των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

Καμπύλης Γεώργιος
« PREV
NEXT »