ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Προσλήψεις προσωπικού στη Βόρεια Κυνουρία ανακοίνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων


Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υποέργου 2 «Αρχαιολογική έρευνα και
επίβλεψη ανασκαφικών εργασιών, συντήρηση των σπαραγμάτων τοιχογραφιών, τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων» στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και
επανάχρηση του Ι.Ν. Παναγίας στον Πραστό, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας»,
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Δείτε τις θέσεις: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

 α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email efaark@culture.gr 

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαβρύτων 211, 22100 Τρίπολη, υπόψη Α. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου (τηλ. Επικοινωνίας 2710 225243)

 Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22-7-2020 έως 28-7-2020)

 Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένες (φυσικά ή ψηφιακά), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτά.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999). Στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση:


« PREV
NEXT »