ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Αρκαδία | Διαγωνισμός για το έργο αποκατάστασης οδοποιίας του επαρχιακού οδικού δικτύου


Η Περιφέρεια Πελ/σου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει

Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :

 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »
 Προϋπολογισμού Μελέτης : Εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( Αρ. : 60.000 € )

 Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 30-08-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX :2713-610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις στις 03-09-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης
Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο
 χλμ.Τρίπολης - Περιθωρίου.

 Η δημοπρασία θα γίνει με Συνοπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό ( άρθρο 117 του Ν. 4412/16 ) σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 .α του Ν. 4412 / 16

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :

 ► Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω , για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 ► Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σε
αντίστοιχο ποσό

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 968,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξη ( 06 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη ( 06 ) μήνες .

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600012 της Π.Ε. Αρκαδίας.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελ/σου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
« PREV
NEXT »