ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Τρίπολης | Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς


Στη δημοσιότητα δίνεται η ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α», με προϋπολογισμό μελέτης 241.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).


Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-
12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη
διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών
επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.


Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών
και αναπληρωματικών μελών,
για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α» εκτιμώμενης αξίας 241.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και Αργολίδας που είναι
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Σάσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός
« PREV
NEXT »