ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Βόρεια Κυνουρία | Διακήρυξη Δημάρχου για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στη Κοινότητα Αγίου Ανδρέα


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την αριθμό 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό τ ι εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός τμήματος εκτάσεως 80 τ.μ. κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα για εκμετάλλευση από τους παρακείμενους επιχειρηματίες.

          

Όροι της δημοπρασίας είναι οι εξής:

1. Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα, και θα λήξει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου έτους 2020.

2. Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης.

3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων, Δημοτικών, Αστυνομικών, Υγειονομικών κ.α. και να επιμελείται συνεχώς για την καθαριότητα του χώρου που έχει μισθώσει.

4. Ο εκμεταλλευτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) αλλά και η αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων ειδών ή αντικειμένων, όπως (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.).

5. Οι δραστηριότητες στο χώρο αυτό πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην αναιρείται, σε καμία περίπτωση, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου.

6. Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής και οποιαδήποτε παρέμβαση με σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα του.

7. Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών :

(α) εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο με το 1/10 της συνολικής τιμής εκκίνησης (ετήσιο μίσθωμα) του αντίστοιχου ενοικιαζόμενου τμήματος, (β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί μη οφειλής του στον Δήμο, (γ) βεβαίωση περί μη οφειλής του στη Δ.Ε.Υ.Α. Β.Κ. και (δ) ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο, οι βεβαιώσεις περί της μη οφειλής και το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος κατατίθενται στην Επιτροπή του διαγωνισμού αυτούσιες. Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.

8.Καθορίζει την τιμή εκκίνησης για το τμήμα χώρου που θα μισθωθεί για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο σε έξι ευρώ (6,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο  ενοικιαζόμενου χώρου. Η τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση ολόκληρου του χώρου είναι  (τετρακόσια ογδόντα ευρώ) 480,00 €. Ο προς ενοικίαση χώρος αποτυπώνεται σε τοπογραφικό σκαρίφημα και η δημοπράτηση γίνεται για το σύνολο της επιφανείας του.

9. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 10,00 € τουλάχιστον ανώτερη της τιμής εκκίνησης, ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 10,00 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

10.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως ενοικιαστής.

11. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

12. Οι κρατήσεις που υπόκειται το μίσθωμα, βαρύνουν μονομερώς το μισθωτή. Ο μισθωτής εκτός από το μίσθωμα που θα καταβάλλει, βαρύνεται και με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 3,60 % πάνω στο μίσθωμα που θα επιτευχθεί.

13. Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Ο.Ε. αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου.

14. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, την Παρασκευή 5/6/2020  και ώρα 10 έως 11 π.μ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δημοτική Υπάλληλος Αθανασία Δαφνιά, που θα αναπληρώνεται από τον Δημοτικό  Υπάλληλο Αναγνωστάκο Χρήστο.

15. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή το τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως έχει εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας.

16. Ο προς εκμίσθωση χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων παρακείμενων καταστημάτων αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης. Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει στον χώρο που μισθώνει τα τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός θα αφαιρεθεί η άδεια μίσθωσης του χώρου

17. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη, καλής χρήσης του μισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό έχει προκύψει από την δημοπρασία και θα επιστραφεί στον μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, αφού έχει καταβάλει και την τελευταία δόση του μισθώματος και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία.

18. Ο μισθωτής εννοείται ότι έλαβε προηγουμένως γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

19. Υπεκμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως των μισθωμένων χώρων και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

20. Δημοσίευση διακύρυξης.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με δημοσίευση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της Κοινότητας Αγ. Ανδρέα. Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4141/13.

21. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αρχικά ενδιαφέρον η δημοπρασία θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί εξαρχής με τη διακήρυξη Δημάρχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

22. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, το μισθωτήριο θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

23. Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη.

24. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.


 

   


  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


   Γεώργιος  Καμπύλης 


« PREV
NEXT »