ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει τη Παρασκευή ''Δια περιφοράς'' το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας | Θέματα Ημερήσιας ΔιάταξηςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση «Διά Περιφοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, τη Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και με τις από 11/03/2020 & 30/03/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις με αρ.πρωτ.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Αποδοχή Β’ κατανομής από Κ.Α.Π. έτους 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

 2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 137.621,50€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19.

 3. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης ποσού 108.000,00€ από το Υπουργείο εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 4. Αίτημα κου Γεωργίου Δ. Κωστόπουλου.

 5. Αίτημα Ιερέως π. Διαμαντή Πατερημού.

 6. Αίτημα κου Αθανασίου Κάββουρα, Προέδρου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου.

 7. Αίτημα Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών.

 8. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος».

 9. Αίτημα κου Νικολάου Θεοδωρόπουλου.

 10. Ορισμός μέλους για τη συμμετοχή στη συγκρότηση επιτροπής για το έργο: «Τοποθέτηση προτομής του ήρωα του 1821 “Παπαγιώργη” στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αετορράχης».

 11. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αρχείου και άχρηστου υλικού.

 12. Καθαίρεση και απομάκρυνση επικίνδυνων στεγάστρων και εγκαταλελειμμένων υλικών στην πλατεία Ηρώων της Δημητσάνας.   

 13. Αποδοχή πράξης ένταξης του Δήμου Γορτυνίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

 14. Υλοτόμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.

 15. Αίτηση κου Χρήστου Σιμόπουλου για αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού ακινήτου: «Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής» στην Τ.Κ. Ελάτης.

 16. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 (Αρ.Απόφ.Ο.Ε. 30/2020).

 17. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 (Αρ.Απόφ.Ο.Ε. 50/2020).

 18. Έγκριση πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την πληρωμή ποσού 293,07€ για την κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης του Δημοτικού Σχολείου Καρκαλούς.

 19. Έγκριση έκτης (6η) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση Τηλεπικοινωνιών – Υλοποίηση Ενιαίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου», προϋπολογισμού 24.800,00€.

 20. Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την ενίσχυση του ΚΑ 25.8117.002 με το ποσό των 75,00€ για Λογιστική Τακτοποίηση.

 21. Έγκριση όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Βαλτεσινίκου», προϋπολογισμού 4.813,68€.

 22. Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρκαλούς – Δ.Ε. Δημητσάνας», προϋπολογισμού 10.000,00€. 


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας:

 1. να δηλώσουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στη συνεδρίαση το αργότερο έως τις 11.00 δηλαδή την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου,

 2.  να αποστείλουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου το αργότερο μέχρι ώρα 14.00, η οποία ορίζεται ώρα λήξης της συνεδρίασης.


Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.


    


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ


« PREV
NEXT »