ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Γορτυνίας τη Τετάρτη 27 Μαΐου | Θέματα προς συζήτηση


Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς» την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55) προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 (αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) της υπηρεσίας «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας 2020».

2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας10-12 m3». 

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας». 

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου». 

5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικά και χορτοκοπτικά παρελκόμενα», προϋπολογισμού 280.000,00 στον Κ.Α. 64.7331.80002. 

6. Έγκριση πινάκων αμοιβών - δαπανών της δικηγόρου Γεωργίας Μητροπούλου. 

7. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Βαλτεσινίκου». 

8. Πέμπτη (5η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την πληρωμή ποσού 293,07 € για την κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης του Δημοτικού Σχολείου Καρκαλούς. 

9. Έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αναβάθμιση Τηλεπικοινωνιών – Υλοποίηση Ενιαίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου», προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

10.Έβδομη (7η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση του ΚΑ 25.8117.002 με το ποσό των 75 € για Λογιστική Τακτοποίηση. 

11.Όγδοη (8η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Βαλτεσινίκου», προϋπολογισμού 4.813,68€. 

12.Ένατη (9η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Αγορά εξοπλισμού για την λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρκαλούς – Δ.Ε. Δημητσάνας», προϋπολογισμού 10.000,00€. 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι ώρα 12:00 με e-mail στο xspiliop@gortynia.gov.gr ή τηλεφωνικά στα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή με ΦΑΞ στο 2795031855. 

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης 
Δήμαρχος Γορτυνίας 


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος. Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Δημάκο Σταύρο, Μπέτσα Παναγιώτα, Μπαρούτσα Νεκτάριο, Στρίκο Δημήτριο, Τσιόγκα Ιωάννη, Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο.
« PREV
NEXT »