ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο ΤρίποληςΟ Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:

~ Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Tην αριθ. 165/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης.

~ Την αριθ. 66299/12-5-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η πιο πάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως και 30-9-2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α)Δώδεκα άτομα ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

β)Δέκα ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α)Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών

~ Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας
~ Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
~ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
~ Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή
~ Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

β)Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων

~ Απολυτήριος τίτλος σπουδών τουλάχιστον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά ( σε ευκρινή αντίγραφα)


~ Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).
~ Φωτοτυπία ταυτότητας.
~ Απολυτήριος τίτλος σπουδών.
~ Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. (για τους οδηγούς)
~ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής ικανότητας οδηγού Γ΄ κατηγορίας (για τους οδηγούς).
~ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για την απόδειξη της εμπειρίας).
~ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ( ιθαγένεια, ηλικία διορισμού, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση, έλλειψη κωλύματος πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης).
~ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν.
~ Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ .

Ειδικά για τους φύλακες: άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας, εφόσον διαθέτουν.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση dioiktri@otenet.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουνίου 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ


« PREV
NEXT »