ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από την ΕΦΑ Αρκαδίας | Βρείτε εδώ το έντυπο της αίτησης


Η ΕΦΑ Αρκαδίας ανακοινώνει την ΣΟΧ 1/2020, πρόσληψης εποχικού προσωπικού 5μηνης απασχόλησης.

Παρακάτω θα βρείτε την ανακοίνωση κι όλα τα συνημμένα έντυπα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει τα εξής: σε συνέχεια της παραγρ. 1 του άρθρου 46 της ΠΝΠ ΦΕΚ 75/Α/30.3.2020, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/679387/484572/4972/ 9-12-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔΔ4653Π4-8ΣΚ) της ΕΦΑ Αρκαδίας, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση efaark@culture.gr.

 Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένες (φυσικά ή ψηφιακά), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosl.enstasis@asep.gr.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου 
« PREV
NEXT »