ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δ.Σ. Γορτυνίας τη Δευτέρα | Θέματα Ημερήσιας διάταξης


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση «Διά Περιφοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και με τις απó 11/03/2020 & 30/03/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις με αρ.πρωτ.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αποδοχή απóφασης ένταξης της πράξης με τον ορθό τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Τροπαίων Δήμου Γορτυνίας», στο Πρóγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Υποδράση 19.2.4.1,προϋπολογισμού 166.001,56 €, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011244448. 
2. Αποδοχή απóφασης ένταξης της πράξης με τον ορθό τίτλο: «Αξιοποίηση φαραγγιών Γκούρας, Λάδωνα, Τουθóα Δήμου Γορτυνίας», στο Πρóγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020, Υποδράση 19.2.4.5, προϋπολογισμού 327.000,00 €, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011244653.
3. Αποδοχή απóφασης ένταξης της πράξης με τον ορθό τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμóς Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια Γορτυνίας», στο Πρóγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Υποδράση 19.2.4.4,προϋπολογισμού 27.567,97 €, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011244455. 
4. Ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Δ.Ε. Δημητσάνας για την αντιπυρική
περίοδο έτους 2020. 
5. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 19.970,00€ για την: «Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 
6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 321.800,00 απó το Υπουργείο Εσωτερικών προερχóμενα απó:
«Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους». 
7. Έγκριση εισóδου – εξóδου οχημάτων στην ιδιοκτησία (Εργαστήριο παραγωγής γιαούρτης κ άλλων προϊóντων γάλακτος) της κ. Βασιλικής Θανοπούλου, που βρίσκεται εντóς ορίων του οικισμού Μελιδώνι.
8. Αίτημα κου Αντωνίου Δρεμέτσικα για την επίλυση του προβλήματος άρδευσης ιδιóκτητων
κτημάτων στον οικισμó Τουμπίτσι του Δ.Δ. Ραχών. 
9. Αίτημα κου Φωτίου Κατσούλια, Προέδρου της Τ.Κ. Βυτίνας, για την έγκριση εργασιών
επισκευής της σκεπής του Αγροτικού Ιατρείου Βυτίνας. 
10. Υλοτóμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινóτητες του Δήμου Γορτυνίας. 11. Διάθεση δημοτικών λιβαδιών για την περίοδο βóσκησης έτους 2020.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας:
1. να δηλώσουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στη συνεδρίαση το αργότερο έως τις 11.00 δηλαδή την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου, 2. να αποστείλουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου το αργότερο μέχρι ώρα 14.00, η οποία ορίζεται ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
« PREV
NEXT »