ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Ανοιχτός διαγωνισμός για έργα στο δρόμο Τρίπολης - Πύργου (από Σταυροδρόμι έως τα όρια του νομού)
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ) »

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και έχει προϋπολογισμό μελέτης 552.000 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση  Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www. promitheus. gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 89798 και στην ιστοσελίδα http :// ppel. gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 2-06-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-06-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την « ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του  νόμου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ αφ’ όσον ανήκουν στην 1η
και άνω τάξεων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και:

► που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ),σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση

► οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

► Οι οικονομικές ενώσεις συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά  τους όρουςτης παρ. 1 α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 8.903,23 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου -Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα ( 9 ) μήνες
 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα ( 270 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ/ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
« PREV
NEXT »