ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τέσσερις προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο
(Ν. Αρκαδίας)
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης
 8 μήνες
1
102
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο
(Ν. Αρκαδίας)
ΥΕ Εργάτης ΄Υδρευσης
4 μήνες
1
103
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο
(Ν. Αρκαδίας)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης
Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
 8 μήνες
1
104
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο
(Ν. Αρκαδίας)
ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός
8 μήνες
1
Δείτε όλη την ανακοίνωση ΕΔΩ.
Έγκριση Ανακοίνωσης
« PREV
NEXT »