ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Τρίπολης: Πρόσληψη Ψυχολόγου για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας


Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, εγκρίνει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας Ψυχολόγου, κατηγορίας ΠΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με κωδ. ΟΠΣ 5000936 του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως τη λήξη του προγράμματος (εφόσον αυτή επέλθει πριν το έτος από την υπογραφή της σύμβασης) ή για ένα (1) έτος, και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος κάθε φορά, εφόσον το Πρόγραμμα εξακολουθεί να λειτουργεί.

Για τις δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον Κ.Α. 60.6041.0004 και 60.6054.0005 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 ενώ ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
« PREV
NEXT »