ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Γορτυνίας και οι αρμοδιότητες τουςΤους Αντιδημάρχους για τα πρώτα δύο χρόνια διοίκησης ανακοίνωσε επίσημα ο νέος Δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης .

Οι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΣ
  • ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΣ


Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΘΑ του Γεωργίου

Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:


α) Ηλεκτροφωτισμός.

β) Δράσεις για τα αδέσποτα.

γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.

δ) Άρδευση.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων:


α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες

στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής

υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των

προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου που

απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Παπαγιάννης του

Αλκιβιάδη.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.

----------------------------------------------------------------------

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟ του Σπύρου

Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως

εξής:

1.Καθ΄ύλην:


α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

β) Προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

γ) Ειδικών συνεργείων ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.

δ)Θέματα προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες

εγκαταστάσεις του Δήμου.

ε) Σχέσεις Δήμου με αποδήμους.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας:


α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες

στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής

υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των

προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αθανασίου Τρυφωνόπουλου του

Σπύρου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης

Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ


Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του Αλκιβιάδη

Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:


α) Θέματα Αγροτικής οδοποιίας.

β) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας).

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης:


α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη

δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη

δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν

στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων

τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι

μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη

που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κωνσταντίνος Σταθάς του

Γεωργίου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του Θεοδώρου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκησηαρμοδιοτήτων ως εξής:

Καθ΄ύλην:


α) Θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος:


α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες

στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής

υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των

προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου του

Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος

Τρυφωνόπουλος του Σπύρου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΣ


Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του Χρήστου Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι 03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ωςεξής:

Καθ΄ύλην:


α) Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

β) Θέματα προβολής και τουρισμού.

γ) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Δημητσάνας:


α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες

στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής

υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των

προβλημάτων τους.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δημητρίου Καζά του Χρήστου που

απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του

Χρήστου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.
« PREV
NEXT »