ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

7 νέες θέσεις εργασίαςΗ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προχωρά στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 10-01-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία ΕΦΑΑΡΚ
  • ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μία (1) θέση Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία ΕΦΑΑΡΚ
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α’ με εξειδίκευση σε λίθο Μία (1) θέση Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Εργαστήρια Συντήρησης Μουσείου Τρίπολης
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β’ με εξειδίκευση στα επιχρίσματα Μία (1) θέση Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Εργαστήρια Συντήρησης Μουσείου Τρίπολης
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους Μία (1) θέση Γραφεία ΕΦΑΑΡΚ
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες Δύο (2) θέσεις Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 Τρίπολη – Τ.Κ 22100 , απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΕΦΑ Αρκαδίας υπόψιν κκ Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου(τηλ. επικοινωνίας: 2710 225243), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 26-09-2019 έως και 2-10-2019 και από 9:00 π.μ έως 13:00 μ.μ Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ https://diavgeia.gov.gr/
« PREV
NEXT »