ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Βλαχέρνα | Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου κατασκευής κρασπέδων εντός ορίων του οικισμού


Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κρασπέδων εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για την υπογραφή της αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο.

 Ένα έργο για το οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές και έχει αναδείξει την αναγκαιότητά του, ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Παναγιώτης Παπαχρόνης.

Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι κάτωθι εργασίες:

  • Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
  • Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20
  • Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
  • Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
  • 'Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, DN 160 mm


Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως την ημερομηνία λήξης των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό και δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.
« PREV
NEXT »