ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Μεγαλόπολης | Προγραμματίζει προσλήψεις δασοφυλάκων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφάσισε ότι προγραμμαίζει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τρίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Μεγαλόπολης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.
Συγκεκριμένα, κατόπιν της από 8-04-2019 εισήγησης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κας Τρεμπέλα Βασιλικής, προγραμματίζει:
Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΥΕ Δασοφυλάκων, για το διάστημα 15/06/2019 έως 15/10/2019, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών με σκοπό την πυροπροστασία της περιοχής, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την προστασία του φυτικού μας πλούτου.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πρόσκαιρων εκτάκτων κατεπειγουσών αναγκών κρίνεται απαραίτητη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με σκοπό την πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και της υγείας των κατοίκων και την εν γένει προστασία του φυσικού μας πλούτου και του ζωικού μας κεφαλαίου.
Σημειωτέον ότι, οι πρόσκαιρες και εποχικές αυτές ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και δεν απαιτείται για την αντιμετώπισή τους και δεν εξυπηρετεί η διάρκεια σύναψης σύμβασης προσωπικού μεγαλύτερης των τριών μηνών, αλλά ούτε κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης και του εποχικού τους χαρακτήρα να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
« PREV
NEXT »