Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Η απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, Δ. Παπαδόπουλου εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και η διενέργεια της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο: «ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», πρ/σμού 24.180,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Με την εργασία πρόκειται να γίνουν γεωτρητικές διερευνήσεις σε θέσεις όπου σημειώθηκαν αστοχίες λόγω κατολισθητικών φαινομένων, μετά την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων με τις ονομασίες «Σοφία», «Τηλέμαχος» και «Υπατία», στις Τοπικές Κοινότητες Πετρίνας, Φαλαισίας και Ραψομμάτη. Συγκεκριμένα:

Στην Τ.Κ. Πετρίνας και περίπου 100 μέτρα πριν την είσοδο του οικισμού «Σπανέικα», επί της κύριας δημοτικής οδού σημειώθηκε: (α) κατολίσθηση του ανάντη πρανούς, η οποία κάλυψε την τριγωνική τάφρο απορροής των όμβριων υδάτων, καθώς και το ήμισυ τουλάχιστον της γειτνιάζουσας λωρίδας κυκλοφορίας και (β) υποσκαφή του οδοστρώματος στα κατάντη, η οποία απομάκρυνε τα αδρανή του επιχώματος της οδού σε πλάτος τουλάχιστον μισής και πλέον λωρίδας κυκλοφορίας. Από τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, διότι υπάρχει απορροή όμβριων υδάτων όχι μόνο μέσω του καταστρώματος της οδού αλλά και από το υπό της οδού εναπομένων επίχωμα.

Στην Τ.Κ. Φαλαισίας η κύρια Δημοτική οδός η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση στον οικισμό «Φαλαισία», έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες στο οδόστρωμα, τη βάση, την υπόβαση και την υποδομή της οδού. Πρόκειται για καθίζηση που επέφερε σημαντικές ρηγματώσεις με διεύθυνση κάθετα προς τον άξονα της οδού, με εύρος από πέντε (5) ως ογδόντα (80) εκατοστά του μέτρου και με βάθος δύσκολα προσδιορίσιμο. Το φαινόμενο των ρηγματώσεων εξελίσσεται σε συνολικό μήκος 65 μέτρων πριν την είσοδο του οικισμού. Οι ρηγματώσεις ξεκινούν από την τριγωνική τάφρο απορροής των όμβριων υδάτων και εξελίσσονται σε όλο το πλάτος της οδού. Στον πόδα του πρανούς της επίχωσης παρατηρήθηκε έντονη απορροή υπογείων υδάτων και σε όλο το μήκος της αστοχίας, καθώς και κατά μήκος καθιζήσεις γαιών.

Στην Τ.Κ. Ραψομμάτη εντός του ομώνυμου οικισμού και προς το νοτιοδυτικό άκρο του, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στο οδόστρωμα. Αφορά δημοτική οδό στη συμβολή της με άλλη δημοτική οδό προς αγροτικές καλλιέργειες. Οι βλάβες εντοπίζονται και για τις δυο οδούς σε συνολικό μήκος (65m+30m) ενενήντα πέντε (95) μέτρων και αφορούν ρηγματώσεις σε τσιμεντοστρωμένο και ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα. Πρόκειται για ρηγματώσεις εύρους έως και πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου, στις διευθύνσεις παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα των οδών. Στη γειτνιάζουμε περιοχή παρατηρούνται: (α) βορειοανατολικά της προαναφερόμενης θέσης, σε αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα, καθίζηση ύψους έως και 1,00 μέτρο, (β) νοτιοανατολικά, εκτεταμένες βλάβες –
ρηγματώσεις σε μανδρότοιχο πέριξ του περιβάλλοντος χώρου υπάρχουσας οικίας, (γ) ανατολικά και σε απόσταση 100 μέτρων, σε συμβολή με άλλη δημοτική οδό και πλησίον υπάρχουσας οικίας, αναβλύζει νερό από το έδαφος, φαινόμενο των τελευταίων ημερών. Το φαινόμενο ευρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να είναι δυνατή η εκτίμηση της ολοκλήρωσής του, εφόσον θα πρέπει να περαιωθεί η απορροή των υπογείων και επιφανειακών απορροών η οποία συναρτάται με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και το χρόνο υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Κατόπιν των προαναφερομένων και για την προστασία των χρηστών των οδών, έγινε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων με τις κατάλληλες σημάνσεις και αναβοσβήνοντες φανούς και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η εργασία θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους και τα συμπεράσματα, ώστε να μελετηθούν και εκτελεστούν έργα αποκατάστασης των ζημιών, με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των οικισμών (κυκλοφορία, συγκοινωνία, αποκομιδή απορριμμάτων κλπ). Η εργασία αφορά την εκτέλεση διερευνητικών γεωτρήσεων με γεωτρητικό συγκρότημα, στις θέσεις όπου έχουν σημειωθεί τα κατολισθητικά φαινόμενα.

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: