Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου

1715 πέ­θα­νε ο βα­σι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος ο ΙΔ’ μετά από 72 χρό­νια βα­σι­λεί­ας

1807  μετά απ’ την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Τιλ­σίτ οι Γάλ­λοι κα­τα­λαμ­βά­νουν τα Επτά­νη­σα

1824 γεν­νή­θη­κε ο Αρι­στο­τέ­λης Βα­λα­ω­ρί­της, έλ­λη­νας ποι­η­τής και πο­λι­τι­κός. (Θαν. 24/7/1879)

1870 στο γαλ­λο­πρω­σι­κό πό­λε­μο, οι Γάλ­λοι υπό τον Να­πο­λέ­ο­ντα τον Γ’ ητ­τώ­νται από τους Πρώ­σους, στην κα­θο­ρι­στι­κή μάχη του Σε­ντάν, ανοί­γο­ντας στα πρω­σι­κά στρα­τεύ­μα­τα το δρόμο για το Πα­ρί­σι. Ανοί­γει ο δρό­μος για την Πα­ρι­σι­νή Κομ­μού­να.

1875 γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας του Ταρ­ζάν, Μπέ­ρο­ουζ Ράις Έντ­γκαρ

1897 ανοί­γει ο υπό­γειος σι­δη­ρό­δρο­μος της Βο­στό­νης, το πρώτο μετρό στη Βό­ρεια Αμε­ρι­κή.

1902 στη Μαρ­τι­νί­κα, το όρος Πελέ πλημ­μυ­ρί­ζει την πόλη με λάβα ηφαι­στεί­ου για δεύ­τε­ρη φορά σε 4 μήνες, με απο­τέ­λε­σμα να χά­σουν τη ζωή τους 2.000 άτομα.

1914 η Αγία Πε­τρού­πο­λη με­το­νο­μά­ζε­ται σε Πέ­τρο­γκραντ

1914 πε­θαί­νει στο ζω­ο­λο­γι­κό κήπο του Σιν­σι­νά­τι η Μάρθα, το τε­λευ­ταίο γνω­στό τα­χυ­δρο­μι­κό πε­ρι­στέ­ρι.

1915 γεν­νή­θη­κε ο Κεν Άστον, άγ­γλος διαι­τη­τής πο­δο­σφαί­ρου, εφευ­ρέ­της της κί­τρι­νης και της κόκ­κι­νης κάρ­τας στο πο­δό­σφαι­ρο, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για πρώτη φορά στο Πα­γκό­σμιο Κύ­πελ­λο του 1970. Πηγή της έμπνευ­σής του ήταν τα φα­νά­ρια στους δρό­μους του Λον­δί­νου, καθώς επέ­στρε­φε στο σπίτι του από ένα επει­σο­δια­κό ματς ανά­με­σα στην Αγ­γλία και την Αρ­γε­ντι­νή. (Θαν. 23/10/2001)

1916 Στον Α’ πα­γκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πό­λε­μο, η Βουλ­γα­ρία συ­να­σπί­ζε­ται με τις κε­ντρι­κές δυ­νά­μεις και κη­ρύσ­σει τον πό­λε­μο στη Ρου­μα­νία.

1919 έπει­τα από ενέρ­γειες της Ελ­λη­νι­κής Αρ­μο­στεί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, επα­νέρ­χο­νται στη Θράκη 130.000 πρό­σφυ­γες.

1922 γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός Βι­τό­ριο Γκά­σμαν

1923 σει­σμός 7,9 Ρί­χτερ συ­γκλο­νί­ζει την Ια­πω­νία, κα­τα­στρέ­φο­ντας εντε­λώς τη Γιο­κο­χά­μα και το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του Τόκιο. Του­λά­χι­στον 142.000 άν­θρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­νουν άστε­γοι

1927 γεν­νιέ­ται ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής και συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης

1928 με την υπο­κί­νη­ση της φα­σι­στι­κής Ιτα­λί­ας ο Αχμέτ Ζώγου αυ­το­α­να­κη­ρύσ­σε­ται βα­σι­λιάς της Αλ­βα­νί­ας. Η κυ­βέρ­νη­ση του Ε. Βε­νι­ζέ­λου σπεύ­δει να ανα­γνω­ρί­σει το νέο κα­θε­στώς της Αλ­βα­νί­ας.

1930 ο Εντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί στις ΗΠΑ την πρώτη πει­ρα­μα­τι­κή δο­κι­μή ηλε­κτρο­κί­νη­της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, εκτε­λώ­ντας το δρο­μο­λό­γιο από το Χό­μπο­κεν μέχρι το Μο­ντ­κλέρ του Νιου Τζέρ­σεϊ.

1939 τα χα­ρά­μα­τα της 1ης Σε­πτεμ­βρί­ου 1939, στις 4:45, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα ει­σβάλ­λουν στην Πο­λω­νία. Αρ­χί­ζει ο Β’ πα­γκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πό­λε­μος

1945 ο αγώ­νας σκάκι με­τα­ξύ ΗΠΑ και Σο­βιε­τι­κής Ένω­σης 4.5- 15.5 απο­τε­λεί το πρώτο αθλη­τι­κό γε­γο­νός μετά τον πό­λε­μο.

1946 μέσα σε όργιο νο­θεί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται δη­μο­ψή­φι­σμα για το πο­λι­τεια­κό. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν: υπέρ της βα­σι­λευο­μέ­νης δη­μο­κρα­τί­ας 68,3%, υπέρ της αβα­σί­λευ­της 10,5% και λευκά 21,2%. Στις 26 Σε­πτέμ­βρη ο Γε­ώρ­γιος Β’ Γλύξ­μπουρ­γκε­πέ­στρε­ψε στην Ελ­λά­δα.

1948 ιδρύ­ε­ται ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας.

1953 αρ­χί­ζει να λει­τουρ­γεί το Πα­νε­πι­στή­μιο της Μό­σχας

1959 η Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση της ΕΠΟ απο­φα­σί­ζει την κα­θιέ­ρω­ση της Α’ Εθνι­κής Κα­τη­γο­ρί­ας, εναρ­μο­νί­ζο­ντας τα ελ­λη­νι­κά δε­δο­μέ­να με τα ευ­ρω­παϊ­κά. Στη νέα διορ­γά­νω­ση (1959-1960) θα συμ­με­τέ­χουν 18 ομά­δες, με την Αθήνα, τον Πει­ραιά και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη να έχουν από τέσ­σε­ρις εκ­προ­σώ­πους, ενώ οι υπό­λοι­πες έξι θα προ­έρ­χο­νται από την επαρ­χία.

1961 Πε­θαί­νει ο πα­λαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής συν­δι­κα­λι­στής Ουί­λιαμ Φό­στερ, τέως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ ΗΠΑ.

1968 η εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρη Πα­τρί­δα» κάνει έκ­κλη­ση για τη σω­τη­ρία του βαριά άρ­ρω­στου δε­σμώ­τη κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Γιάν­νη Ρί­τσου, ο οποί­ος στις 8 Αυ­γού­στου με­τα­φέρ­θη­κε από τη Λέρο όπου ήταν εξό­ρι­στος στο νο­σο­κο­μείο Άγιος Σάβ­βας της Αθή­νας.

1970 πέ­θα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Φραν­σουά Μο­ριάκ.

1972 ο Μπό­μπυ Φίσερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται πα­γκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκάκι νι­κώ­ντας τον Μπό­ρις Σπά­σκι 12.5-8.5 στο Ρέι­κια­βικ της Ισλαν­δί­ας.

1979 το American Pioneer 11 γί­νε­ται το πρώτο δια­στη­μό­πλοιο που επι­σκέ­πτε­ται τον Κρόνο όταν περ­νά­ει από τον πλα­νή­τη σε από­στα­ση 21.000 χλμ.

1984 η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας εκλέ­γει νέο αρ­χη­γό τον Κων­στα­ντί­νο Μη­τσο­τά­κη με 70 ψή­φους ένα­ντι 40 που έλαβε ο Κων­στα­ντί­νος Στε­φα­νό­που­λος. Την προη­γού­με­νη μέρα είχε πα­ραι­τη­θεί από την ηγε­σία της ΝΔ ο Ευάγ­γε­λος Αβέ­ρωφ.

1985 μια αμε­ρι­κα­νο-γαλ­λι­κή επι­χεί­ρη­ση εντο­πί­ζει το ναυά­γιο του Τι­τα­νι­κού.

1986 το σο­βιε­τι­κό πλοίο Admiral Nakhimov συ­γκρού­ε­ται με το φορ­τη­γό πλοίο Petr Vasev και βυ­θί­ζε­ται σχε­δόν αμέ­σως με απο­τέ­λε­σμα να χά­σουν τη ζωή τους 448 άτομα.

1989 η 34χρο­νη Κρις Εβερτ γί­νε­ται η πρώτη τε­νί­στρια που ση­μειώ­νει 100 νίκες στα 108 χρό­νια του US Τένις Τσά­μπιον­σι­πς όταν κερ­δί­ζει στον τε­λι­κό του US Open την Πα­τρί­τσια Τα­ρα­μπί­νι 6-2, 6-4.

1989 Πε­θαί­νει ο κο­ρυ­φαί­ος Πο­λω­νός πο­δο­σφαι­ρι­στής Κά­ζι­μιρτς Ντέι­να.

1992 ένας νε­κρός και 34 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της έκρη­ξης που ση­μειώ­νε­ται στα δι­υ­λι­στή­ρια της ΠΕ­ΤΡΟ­ΛΑ, στην Ελευ­σί­να.

1993 στο Ισ­ρα­ήλ, ανα­κα­λύ­πτε­ται ο πρώ­τος σκε­λε­τός Σταυ­ρο­φό­ρου στην πε­ριο­χή των Αγίων Τόπων.

1995 στην Κίνα, γυ­ναί­κες από το Θιβέτ πραγ­μα­το­ποιούν δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την πα­ρα­βί­α­ση των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των στην πα­τρί­δα τους.

1995 Πέ­θα­νε ο (κομ­μου­νι­στής) συν­θέ­της Αλέ­κος Ξένος

1999 ένα Boeing 737-200 συ­ντρί­βε­ται κατά την απο­γεί­ω­ση στο Μπου­έ­νος Άιρες σκο­τώ­νο­ντας 74 άτομα.

2002 ανα­κοι­νώ­νε­ται η με­τα­γρα­φή του Ρο­νάλ­ντο από την Ίντερ στη Ρεάλ Μα­δρί­της ένα­ντι του ποσού των 47 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: