ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει με 9 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

2. Έγκριση της 2ης παράτασης της Προθεσµίας Εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. ∆ολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος ∆ηµήτριος – Αντιδήµαρχος

3. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης-Άρδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας,
για την υλοποίηση έργων µέσω του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

4. Έγκριση απολογισµού διαχείρισης του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόρειας
Κυνουρίας, οικονοµικού έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης - Πρόεδρος

5. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

7. Ανάκληση της υπ’ αριθµό 59/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
την πρόσληψη έκτακτου – εποχιακού προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών, µε
σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. – Λήψη νέας απόφασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουµπής Γεώργιος – Πρόεδρος ∆.Σ.

8. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.∆. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούµενων ανέργων στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας µε το
Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8µηνης διάρκειας (Πρόσκληση 1/2017
Ο.Α.Ε.∆.) και αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

9. ∆ιαγραφή τελών καθαριότητας νεκροταφείων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

Ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
« PREV
NEXT »