Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνο απασχόληση για κάλυψη
 εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στο ΝΠΔΔ του Δ.
 Τρίπολης για την λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής

 απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018»
 Στην Τρίπολη σήμερα την 12η Ιουνίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ύστερα από την με αριθμό
1505/08-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης,
κ. Θεόδωρου Καραλή που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Δ.Σ. ( άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση για να λάβει απόφαση
για το θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών
αναγκών στο ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης για την λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2018».
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντες ήταν:
A/A ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΖΑΜΠΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7 ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
10 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
11 ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλήθηκαν
12 ΚΑΓΙΑΝΝΑ ΛΙΤΣΑ
13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Το Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία. Από τη συνεδρίαση απουσίασε ο κ. Κούσουλας Χρήστος ο
οποία αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωτή του κ. Μπακέα Κωνσταντίνο.
 Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθη και η Διευθύντρια του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης η οποία νόμιμα
προσκλήθηκε για το σκοπό αυτό.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως εξής το εικοστό πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Με την 158/2018 Απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει για την σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με το Δήμο Τρίπολης για την υλοποίηση του προγράμματος για την δημιουργική απασχόληση
παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δράσεων για τη λήψη μέτρων εναρμόνισης επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων και με στόχο :
α) Τη διευκόλυνση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων γυναικών αλλά και του συνόλου των εργαζομένων γυναικών
στα όρια του Δήμου Τρίπολης
β) Την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, στις οποίες οι μητέρες εργάζονται λόγω
της οικονομικής κρίσης,
σύμφωνα με μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και το Σχέδιο της Προγραμματικής
Σύμβασης για την λειτουργίας της όπως αυτό εκπονήθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου
και την υπ αρ 370/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης με την οποία εγκρίνει την Προγραμματική
Σύμβαση όπως αναλυτικά αναφέρεται και στη συνημμένη εισήγηση και χρηματοδοτεί ο Δήμος Τρίπολης
το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης με το ποσό των 7.000,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
 Η δράση αφορά λειτουργία πέντε (6) τμημάτων των 20 ατόμων στο κτίριο του 11ου Δημοτικού Σχολείου
της Τρίπολης, έπειτα από συνεννόηση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
 Σε περίπτωση μεγαλύτερης ζήτησης τα τμήματα για τη φετινή χρονιά δεν μπορούν να υπερβούν τα έξη
(6), ενώ σε περίπτωση που η τελική ζήτηση είναι χαμηλότερη, θα λειτουργήσουν λιγότερα τμήματα από τα
προβλεπόμενα, και θα προσληφθούν όσοι εργαζόμενοι απαιτούνται για την λειτουργία των τμημάτων που θα
δημιουργηθούν, ώστε να συμπληρώνεται πλήρες ωράριο για κάθε απασχολούμενο. Στην περίπτωση που οι
αιτήσεις και η πραγματική ζήτηση δεν φθάσει τουλάχιστον στον αριθμό των 100 συμμετεχόντων το πρόγραμμα
δεν θα υλοποιηθεί.
 Τα θερινά αυτά τα τμήματα θα λειτουργούν από 02-07-2018 έως 02-09-2018, καθημερινά από Δευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρα 07.00-16.00 και αποσκοπούν στην αξιοποίηση και στο σωστό επιμερισμό του
ελεύθερου χρόνου των παιδιών με δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία , διαπαιδαγώγηση και άλλες δραστηριότητες
που συμβάλλουν στην ψυχοσωματική τους υγεία και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
 Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα απασχολούνται, με ειδικούς σε διάφορες δραστηριότητες,
όπως: θεατρικά δρώμενα, ζωγραφική, μουσική, χορό, γυμναστική, αθλοπαιδιές κ.λ.π. Στο τέλος του
προγράμματος θα πραγματοποιείται "τελετή λήξης", κατά την οποία όλοι οι μαθητές και οι εργαζόμενοι που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσιάζουν τις εργασίες τους, καθώς και θεατρικά δρώμενα, χορωδίες, μουσικοχορευτικές
και γυμναστικές ασκήσεις.
 Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί πρόσληψη 6 ατόμων με ειδικότητες:
1.΄Ενα (1) ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης),
2. Δύο (2) ΠΕ Γυμναστές,
3. Ένα (1) ΠΕ Εικαστικό και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης).
4. Ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγο και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγού (Δημοτικής Εκπαίδευσης)
5.Ένα (1) ΠΕ ή (ΤΕ) Μουσικών και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης)
Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007 για δύο
μήνες και δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες άλλων υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης. Οι
προσληφθέντες θα απασχολούνται αποκλειστικά και πλήρως στη λειτουργία της δομής και η πρόσληψή τους
θα έχει χαρακτήρα εποχικό, ενώ θεωρείται και κατεπείγουσα λόγω του συγκεκριμένου σύντομου διαστήματος
της απασχόλησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Την υλοποίηση του προγράμματος για την δημιουργική απασχόληση παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
την ανάπτυξη δράσεων για τη λήψη μέτρων εναρμόνισης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
και με στόχο :
α) Τη διευκόλυνση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων γυναικών αλλά και του συνόλου των εργαζομένων γυναικών
στα όρια του Δήμου Τρίπολης
β) Την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, στις οποίες οι μητέρες εργάζονται λόγω
της οικονομικής κρίσης,
Επειδή κατά το τρέχον έτος οι εγγραφές για τα τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης ανέρχονται στα 120
παιδιά για την υλοποίηση του προγράμματος θα κάνει πρόσληψη 6 ατόμων με ειδικότητες:
1.΄Ενα (1) ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης),
2. Δύο (2) ΠΕ Γυμναστές,
3. Ένα (1) ΠΕ Εικαστικό και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης).
4. Ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγο και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης).
5. Ένα (1) ΠΕ ή (ΤΕ) Μουσικών και ελλείψει αυτού ΠΕ Παιδαγωγό (Δημοτικής Εκπαίδευσης).
Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007 για δύο μήνες
και δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες άλλων υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.
Οι προσληφθέντες θα απασχολούνται αποκλειστικά και πλήρως στη λειτουργία της δομής και η πρόσληψή τους
θα έχει χαρακτήρα εποχικό, ενώ θεωρείται και κατεπείγουσα λόγω του συγκεκριμένου σύντομου διαστήματος
της απασχόλησης.
 Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης έχει προβλεφτεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό
του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2018 στον Κ.Α. 15.6041.0003 με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο
Δήμο Τρίπολης» πίστωση 12.000,00€ και στον 15.6054.0002 «εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ»
πίστωση 3.200,00€.
Παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 190/2018 απόφαση
του. Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Τρίπολη 12/06/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟ

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: